News

KTAM เสนอขายกองทุนธีมแห่งอนาคต “KT-EPIC” 1-10 มี.ค.นี้

KTAM เปิดตัวกองทุนใหม่ “KT-EPIC” เน้นการลงทุนในธีมเด่นแห่งอนาคต 3 ธีม “ดิจิทัล-สุขภาพ-สิ่งแวดล้อม” เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 1-10 มีนาคม 2565 นี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2565 มีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเข้าใกล้เคียงระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปลายปี 2565 ขณะที่แนวโน้มการลงทุนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับ 3 ธีมหลัก ประกอบด้วย 1. Digital Transformation 2. สุขภาพและความมั่งคั่ง 3. ธีมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธีมดังกล่าวมีอัตราการเติบโตที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนในด้านอื่น

KTAM มองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้น จึงมุ่งมั่นออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนไทย ภายใต้ชื่อ “กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (KT-EPIC)” ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.P.I.C. Global Equity Opportunities Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (Share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชวินดา หาญรัตนกูล
โดยกองทุนรวมหลักจะมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินลงทุน บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยการกระจายการลงทุนและบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุก ที่มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ ใน 3 ธีมการลงทุนที่สำคัญของโลก ได้แก่ สุขภาพและความมั่งคั่ง (Health and Wealth) การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) และโลกที่ยั่งยืน (Sustainable Planet) และมีนโยบายการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก และไม่อิงกับดัชนีอ้างอิงใดๆ

กองทุนหลักได้รับการจัดกลุ่มโดย European Union’s Sustainable Finance Disclosure regulation (SFDR) ให้เป็นกองทุนที่อยู่ในภายใต้ Article 9 ซึ่งหมายความว่า กองทุนรวมหลักจะต้องมีเป้าหมายการลงทุนที่สอดคล้องกับแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน และต้องมีส่วนร่วม / ให้การสนับสนุนประเด็นทางสิ่งแวดล้อม (E) และสังคม (S) และต้องมั่นใจว่าบริษัทที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ ต้องมีบรรษัทภิบาลที่ดี (G) อีกทั้งกองทุนรวมหลักจะใช้การลงทุนแบบ Multi Manager ที่กระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน มีความยืดหยุ่นสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว เป็นพันธมิตรกับกองทุนชั้นนำแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ และเสียค่าใช้จ่ายการบริหารให้เฉพาะกับผู้จัดการกองทุน

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

You may also like...